Odkazy

ABCzechpoint

Co se u nás děje?

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
Mikroregion Svitavsko (https://www.svitavskoweb.cz/)

Právo na informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace
Základní informace


OFICIÁLNÍ NÁZEV
Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Javorník, Javorník 26, 568 02 Svitavy 2

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta : Bc. Josef Juřík
Místostarosta : Blanka Bulvová

Rada: není ustavena
Zastupitelstvo: Petr Hirka, Tomáš Kadlec, Lenka Obrová, Blanka Bulvová, Bc. Josef Juřík, Petra Korbářová, Markéta Pelzová, Michal Kincl, Anna Krištofová
Výbory: kontrolní a finanční
Komise: pro mládež, životní prostředí, místního hospodářství, kulturní, redakční rada

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obecní úřad Javorník 26, 568 02 Javorník Tel. - 461 311 426

Úřední hodiny: pondělí 16.00 - 17.00 a středa 16.00 - 18.00 hodin

www.obecjavornik.cz

č. datové schránky: k3wa4tu

e-mail: javornik.obec@tiscali.cz

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Česká spořitelna, a.s., BÚ č. 1283335349/0800

IČO
Identifikační číslo organizace (IČO).

00579556

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ 00579556

ROZPOČET
Údaje naleznete v samostatné rubrice Rozpočtová odpovědnost.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek.
Zpracovává se.

FORMULÁŘE
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Odkaz Návody a formuláře

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).
Odkaz Návody a formuláře

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

· · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
· · zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
· · zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
· · zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
· · zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
· · zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
· · zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
· · zák. č. 138/1973 Sb., o vodách
· · zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
· · zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
· · zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
· · zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění
· · zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
· · zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
· · zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
· · zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
· · zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
· · zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
· · zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
· · zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
· · zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
· · zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
· · zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
· · zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
· · zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
· · zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
· · zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
· · zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
· · zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
· · zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
· · nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
· · zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
· · vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
· · zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
· · zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
· · zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
· · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
· · zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· · zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
· · zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
· · zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
· · zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
· · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
· · zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
· · zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
· · zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html . Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na titulní straně obce.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 1,50 Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 2,50 Kč/stranu
Tisk formátu A4 černobílý - 4,- Kč/stranu
Za každou započatou 1 hod práce100,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.

SEZNAM ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OBCÍ:

Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy

- od 1.1.2003 nově zřízená příspěvková organizace, která má základní školu 1.-5. ročník, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu

- ředitelem ZŠ je Mgr. Jiří Konopáč